• Obywatelskie wysłuchanie publiczne

  w sprawie rządowego projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych

 • O wysłuchaniu

  Dlaczego zorganizowaliśmy obywatelskie wysłuchanie publiczne?

  W Parlamencie trwają prace nad przyjęciem ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Niestety, podczas prac nad nią nie skorzystano z formalnych sposobów zasięgnięcia opinii różnorodnych środowisk.

   

  Ustawa dotyczy nie tylko osób prowadzących działalność terrorystyczną, ale każdego z nas – użytkowników Internetu czy telefonów komórkowych. Jednak nie umożliwiono ekspertom, naukowcom, osobom zajmującym się bezpieczeństwem czy ochroną praw człowieka, a także zwykłym obywatelom zabrania głosu w tak ważnej dla naszego kraju sprawie. I to pomimo, że różne podmioty apelowały do parlamentarzystów o konsultacje i zorganizowanie wysłuchania publicznego.

   

  Mimo braku konsultacji wiele instytucji przygotowało swoje stanowiska. Chcieliśmy więc stworzyć przestrzeń, by zarówno te, jak i inne opinie pochodzące od zainteresowanych osób i instytucji, zaistniały publicznie. Chcieliśmy stworzyć szansę, by zostały one zaprezentowanie i usłyszane przez rządzących i przez szeroką opinię publiczną. Przez wszystkich, którym zależy na tym, by przepisy dotyczące zapobiegania terroryzmowi były skuteczne, a jednocześnie nie ograniczały nadmiarowo praw i wolności człowieka.

   

  6 czerwca 2016 roku zorganizowaliśmy więc Obywatelskie wysłuchanie publiczne. Projekt nie został jeszcze przyjęty przez Sejm - dopiero kilka dni po wysłuchaniu posłowie podejmą ostateczną decyzję w jego sprawie. Organizując wysłuchanie, chcieliśmy pokazać, że da się stworzyć neutralną przestrzeń do przedstawienia różnorodności stanowisk. Że można umożliwić to wszystkim zainteresowanym stronom: instytucjom i obywatelom - zarówno tym, którzy szczególny nacisk kładą na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, jak i tym, którzy zwracają uwagę na zagrożenia dla prywatności czy wolności Internetu.

   

  Kardynalną zasadą wysłuchania publicznego jest danie idealnie równych szans wypowiedzi zarówno zwolennikom, jak i przeciwnikom proponowanych rozwiązań. Wszystkie zebrane w jego trakcie opinie zostaną spisane i przekazane parlamentarzystom i przedstawicielom rządu oraz udostępnione opinii publicznej. Mamy nadzieję, że zgłoszone podczas wysłuchania opinie będą ważnym głosem w trakcie trwającego procesu legislacyjnego i w przypadku kolejnych przepisów, których celem będzie zwiększenie bezpieczeństwa Polek i Polaków.

   

  Organizatorami obywatelskiego wysłuchania były instytucje spoza rządu i spoza polityki, rozumianej jako ugrupowania partyjne. To, co nas łączy, to troska o prawa każdego człowieka, a także o jakość polskiej debaty publicznej: o rzetelność argumentacji i otwarty, partycypacyjny charakter dyskusji. Wierzymy, że właśnie w taki sposób powinny się kształtować ważne rozstrzygnięcia dotyczące polityk publicznych i stanowionego w Polsce prawa.

   

  Organizując Obywatelskie wysłuchanie publiczne w tej konkretnej sprawie, chcieliśmy też przekonywać decydentów do przyjęcia i stosowania tej formuły rozmowy ze społeczeństwem. Jeśli jednak nie będą tego czynić, wierzymy, że będą to robić sami obywatele i tworzone przez nich organizacje i instytucje. Ci obywatele, którzy wierzą, że mają prawo zgłaszać opinie w sprawach ich dotyczących i domagać się wysłuchania od tych, którzy w demokratycznych wyborach zdobyli mandat, by rządzić.

  Czym jest Obywatelskie wysłuchanie publiczne?

  Wysłuchanie publiczne jest jedną z metod prowadzenia konsultacji publicznych dotyczących ważnych rozstrzygnięć w sferze polityk publicznych. W trakcie wysłuchania instytucje i osoby zainteresowane przedmiotem konsultacji wygłaszają swoje stanowiska względem propozycji poddawanej konsultacjom. Najczęściej organizatorem wysłuchania jest instytucja proponująca dane rozwiązanie (np. władze wykonawcze) lub instytucja odpowiedzialna za jego uchwalenie (zgodnie z Regulaminami Sejmu i Senatu mogą je organizować obydwie Izby Parlamentu).
   

  Istotą wysłuchania jest dopuszczenie do wyrażenia swojej opinii wszystkich (osób i instytucji), którzy same uznają, że mają do przekazania istotne argumenty w danej sprawie. Przymiotnik publiczne oznacza, że mogą w tym przedsięwzięciu brać udział (jako mówcy i słuchacze) wszyscy, którzy wyrażą takie życzenie i którzy zaakceptują reguły zawarte w regulaminie wysłuchania. Wysłuchanie czyni proces konsultacji bardziej otwartym i partycypacyjnym. Wysłuchanie zapobiegać ma sytuacji, w której ważne argumenty dotyczące spraw publicznych pojawiają się jedynie w gronie decydentów lub wskazanych przez nich środowisk politycznych lub eksperckich.

   

  Wysłuchanie - jak sama nazwa wskazuje - jest to jedna z rzadkich sytuacji, w których decydenci świadomie przyjmują rolę słuchaczy, a nie mówców. Ważne jest też to, że istotą wysłuchania nie jest bynajmniej polemika czy budowanie konsensusu między uczestnikami. Uczestnicy mają ściśle określony czas wypowiedzi a ich kolejność jest losowana. Idzie o to, aby możliwe skutecznie wyrównać szanse na przedstawienie swojego poglądu wszystkim uczestnikom. Czasem są to poglądy sprzyjające proponowanemu rozwiązaniu, czasem mu przeciwne, czasem wyrażone solidnymi argumentami i poparte materiałem empirycznym, a czasem są to wystąpienia emocjonalne, osobiste świadectwa i anegdotyczne dowody. Wszystkie one mają prawo się pojawić dopóki nie przekroczą zawartych w regulaminie reguł.

   

  Obywatelskie wysłuchanie publiczne, które odbyło się na Uniwersytecie Warszawskim, czyniło zadość wszystkim kanonicznym regułom wysłuchania publicznego (przebiegało zgodnie z zapisami Regulaminu) i może być traktowane jako wzór dla kolejnych przedsięwzięć tego rodzaju, które, jak wierzymy, będą jednak prowadzone przez Rząd i Parlament. Tym, co stanowi różnicę w stosunku do klasycznego wysłuchania publicznego (i stąd nazywamy je obywatelskim) jest to, że nie było ono organizowane przez instytucje, które w klasycznym modelu powinny je prowadzić. Z niezrozumiałych powodów tym razem zaniechały one tego i właśnie dlatego (i ze względu na wagę sprawy) zdecydowaliśmy je zorganizować samodzielnie (podobnie jak wysłuchanie w sprawie tzw. ustawy o sześciolatkach), zapraszając na nie przedstawicieli Sejmu, Senatu, Rządu i Kancelarii Prezydenta RP.

   

  fot. na głównej stronie: Wojtek Radwański

 • Miejsce i termin

  Miejsce

  Auditorium Maximum, sala B

  Kampus Główny Uniwersytetu Warszawskiego

  ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

  Termin wysłuchania

  6 czerwca 2016 r. (poniedziałek), godz. 10.00

  Termin wysyłania zgłoszeń

  2 czerwca 2016 r. (czwartek) godz. 12.00 (południe)

 • Nagranie video z wysłuchania

 • Program

  Obywatelskie wysłuchanie publiczne było prowadzone przez prof. dr hab. Annę Gizę, Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego i miało następujący przebieg:
   

  10.00-10.20

  Rozpoczęcie wysłuchania i przywitanie uczestników - prof. Anna Giza

  Wyjaśnienie celu i kontekstu wysłuchania oraz najważniejszych zasad - Jan Jakub Wygnański (Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia")

   

  [W tym miejscu programu przewidywaliśmy prezentacje projektu ustawy oraz towarzyszącego mu uzasadnienia przez przedstawiciela Rządu lub Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Niestety, pomimo wielokrotnych zaproszeń i namów, żaden z przedstawicieli tych instytucji nie wziął udziału w Wysłuchaniu.]

   

  10.20-11.20

  Przedstawienie opinii instytucji i ekspertów, którzy wystosowali pisemne stanowiska, listy i opinie w sprawie projektu do Ministerstwa Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Sejmu RP:

  1. Draginja Nadażdin, Amnesty International
  2. Agnieszka Grzelak, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  3. Anna Mazgal, Centrum Cyfrowe
  4. Krzysztof Madejski, Fundacja ePaństwo
  5. Wojciech Klicki, Fundacja Panoptykon
  6. Marcin Wolny, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
  7. Mariusz Busiło, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
  8. Igor Ostrowski, Rada ds. Cyfryzacji

  Wystąpienia odbyły się w kolejności alfabetycznej wg nazwy instytucji, a pełne wersje przedstawionych wcześniej opinii znajdują się w części Materiały.

  [każda z wypowiedzi trwała do 7 minut]

   

  11.20-11.40

  Przerwa

   

  11.40-14.00

  Prezentacja opinii przedstawicieli instytucji, ekspertów i osób prywatnych, które zgłosiły się do zabrania głosu w procesie rejestracji
  (w losowej kolejności zabierania głosu).

  Imiona i nazwiska osób zabierających głos w tej części wysłuchania znajdują się na pełnej liście uczestników.

  [każda z wypowiedzi mogła trwać do 4 minut]

 • Projekt ustawy oraz opinie społeczne dotyczące projektowanej zmiany

  Projekt ustawy

  1. Druk nr 516 (16 maja 2016 r.)
   Rządowy projekt ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem.

  Opinie i stanowiska dotyczące projektu ustawy


  1. Apel organizacji pozarządowych (5 maja 2016) >>
  2. Stanowisko Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (23 maja 2016) >>
  3. Opinia Amnesty International Polska (6 maja 2016)  >>
  4. Podsumowanie konsultacji projektu ustawy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (6 maja 2016) >>
  5. Stanowisko Centrum Cyfrowego (10 maja 2016) >>
  6. Opinia Fundacji ePaństwo (2 czerwca 2016) >>
  7. Stanowisko Fundacji Panoptykon (10 maja 2016 r.) >>
  8. Uwagi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (12 maja 2016) >> oraz (30 maja 2016) >>
  9. Uwagi Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (18 maja 2016 r.) >>
  10. Opinia Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (19 maja 2016) - uwagi ogólne >> i uwagi szczegółowe >>
  11. Uchwała nr 14 Rady ds. Cyfryzacji w sprawie projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych (9 maja) >>
  12. Opinia Rzecznika Praw Obywatelskich (19 maja 2016) >>

  Dokumenty rządowe związane z projektem ustawy

  Materiały umieszczone na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w tym Ocena Skutków Regulacji >>

 • Uczestnicy

  Zachęcamy do zapoznania się z listą uczestników Obywatelskiego wysłuchania publicznego - zarówno osób zabierających głos w jego trakcie, jak i obserwatorów

 • Regulamin Obywatelskiego wysłuchania publicznego

  I. Zasady ogólne

  1. Obywatelskie wysłuchanie publiczne może być inicjowane w odniesieniu do projektów ustaw, projektów rozporządzeń lub innych projektów decyzji mających szczególną wagę dla państwa i ogółu obywateli lub będących przedmiotem dużego zainteresowania społecznego. Obywatelskie wysłuchanie publiczne nabiera szczególnego znaczenia w przypadku braku konsultacji publicznych takiego projektu aktu prawnego na etapie rządowego procesu legislacyjnego lub braku organizacji wysłuchania publicznego w związku z projektowanym aktem prawnym na wniosek Sejmu lub Senatu na etapie prac nad projektowanym aktem prawnym w Parlamencie.
   

  2. Procedura Obywatelskiego wysłuchania publicznego składa się z następujących etapów:

  a. ogłoszenie o Obywatelskim wysłuchaniu publicznym,

  b. przyjmowanie zgłoszeń do udziału w Obywatelskim wysłuchaniu publicznym,

  c. Obywatelskie wysłuchanie publiczne,

  d. przygotowanie i upublicznienie podsumowania z Obywatelskiego wysłuchania publicznego.
   

  3. Całość Obywatelskiego wysłuchania publicznego jest jawna. W Obywatelskim wysłuchaniu publicznym wykluczone jest anonimowe zabieranie głosu.
   

  4. Obywatelskie wysłuchanie publiczne może być rejestrowane i transmitowane za pomocą Internetu i innych środków masowego przekazu.
   

  5. Obywatelskie wysłuchanie publiczne odbywa się w miejscu i czasie zawartym w ogłoszeniu o wysłuchaniu i trwa nie krócej niż 2 godziny. Organizator może określić maksymalny czas trwania wysłuchania.

  II. Ogłoszenie o Obywatelskim wysłuchaniu publicznym

  6. Ogłoszenie o Obywatelskim wysłuchaniu publicznym następuje w drodze opublikowania komunikatu o organizacji wysłuchania przez organizatora (lub organizatorów) za pośrednictwem dostępnych kanałów informowania, w tym co najmniej poprzez publikację komunikatu na stronie internetowej www.wysluchanieobywatelskie.pl.
   

  7. Ogłoszenie o Obywatelskim wysłuchaniu publicznym zawiera w szczególności:

  a. temat wysłuchania (tytuł projektowanego lub już uchwalonego aktu prawnego),

  b. termin i miejsce wysłuchania,

  c. informację o planowanym przebiegu wysłuchania,

  d. zasady i terminy zgłaszania się do udziału w wysłuchaniu.

  III. Uczestnicy Obywatelskiego wysłuchania publicznego

  8. W wysłuchaniu mogą brać udział:

  a. aktywni uczestnicy wysłuchania, czyli osoby fizyczne i przedstawiciele osób prawnych, o których mowa w punkach 9 i 10, którzy zabierają głos w trakcie wysłuchania,

  b. zaproszeni przez organizatora przedstawiciele grona wnioskodawców, projektodawców lub sprawozdawców projektu aktu prawnego na forum Parlamentu,

  c. zainteresowani parlamentarzyści, przedstawiciele rządu i innych instytucji publicznych,

  d. obserwatorzy, czyli biernie uczestniczące w wysłuchaniu osoby fizyczne lub prawne,

  e. przedstawiciele mediów, relacjonujący wysłuchanie,

  f. przedstawiciele organizatora lub organizatorów.
   

  9. Aktywnymi uczestnikami Obywatelskiego wysłuchania publicznego mogą być wszyscy zainteresowani, którzy zamierzają zabrać głos w trakcie wysłuchania, w tym:

  a. osoby fizyczne,

  b. wypowiadające się przez swych przedstawicieli osoby prawne, w tym w szczególności:

  • organizacje pozarządowe,
  • samorządy zawodowe, związki zawodowe,
  • organizacje pracodawców, izby gospodarcze,
  • związki samorządowe,
  • instytucje badawcze i eksperckie,
  • instytucje akademickie,
  • instytucje publiczne.

  10. Aktywnymi uczestnikami Obywatelskiego wysłuchania publicznego mogą być także osoby fizyczne lub prawne, które złożyły wcześniej na piśmie swoje uwagi do projektowanego lub już uchwalonego aktu prawnego, który jest przedmiotem wysłuchania, w toku konsultacji publicznych, konsultacji społecznych lub jako opinie merytoryczne do właściwego druku sejmowego.
   

  11. W przypadku osób fizycznych, o których mowa w punkcie 8d, warunkiem uczestnictwa w roli obserwatorów w Obywatelskim wysłuchaniu publicznym jest:

  a. przesłanie swojego zgłoszenia przez odpowiedni formularz na stronie www.wysluchanieobywatelskie.pl w wyznaczonym przez organizatora lub organizatorów terminie,

  b. zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Obywatelskiego wysłuchania publicznego,

  c. udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji Obywatelskiego wysłuchania publicznego,

  d. udzielenie zgody na publikowanie i transmitowanie wizerunku w trakcie wysłuchania w Internecie i innych środkach masowego przekazu,

  e. otrzymanie od organizatora lub organizatorów maila z potwierdzeniem udziału w wysłuchaniu, o którym mowa w punkcie 17.
   

  12. W przypadku osób fizycznych i prawnych, o których mowa w punkcie 9, warunkiem aktywnego uczestnictwa w Obywatelskim wysłuchaniu publicznym jest:

  a. przesłanie swojego zgłoszenia przez odpowiedni formularz na stronie www.wysluchanieobywatelskie.pl wyznaczonym przez organizatora lub organizatorów terminie,

  b. zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Obywatelskiego wysłuchania publicznego,

  c. udzielenie zgody przez daną osobę fizyczną lub przedstawiciela osoby prawnej na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji Obywatelskiego wysłuchania publicznego,

  d. udzielenie zgody na publikowanie i transmitowanie wizerunku oraz wypowiedzi wygłoszonych w trakcie wysłuchania w Internecie i innych środkach masowego przekazu,

  e. zapoznanie się z projektem aktu prawnego będącego przedmiotem wysłuchania,

  f. otrzymanie od organizatora lub organizatorów maila z potwierdzeniem udziału w wysłuchaniu, o którym mowa w punkcie 17.
   

  13. Osoby fizyczne lub prawne, o których mowa w punkcie 10, otrzymują imienne zaproszenie od organizatora lub organizatorów. Ich lista jest umieszczana na stronie internetowej www.wysluchanieobywatelskie.pl przed wysłuchaniem.
   

  14. Jeśli łączna liczba osób chętnych do uczestnictwa w wysłuchaniu, o których mowa w punkcie 8d i 9, przekroczy dostępny limit miejsc (zależny od wielkości pomieszczenia, w którym odbywa się wysłuchanie), pierwszeństwo udziału mają osoby fizyczne lub prawne, o których mowa w punkcie 9, a więc ci, którzy wysłali zgłoszenia jako aktywni uczestnicy wysłuchania.
   

  15. W przypadku, o którym mowa w punkcie 14, liczba osób fizycznych lub prawnych, o których mowa w punkcie 10, nie może przekroczyć 1/3 aktywnych uczestników wysłuchania.
   

  16. W przypadku, gdy liczba osób, o których mowa w punkcie 9, przekroczy dostępny limit miejsc, ostatecznego wyboru aktywnych uczestników Obywatelskiego wysłuchania publicznego dokonuje organizator lub organizatorzy w drodze losowania.
   

  17. Wszystkie osoby fizyczne i prawne, o których mowa w punktach 8d i 9, które prześlą w wyznaczonym przez organizatorów terminie zgłoszenia, otrzymają w terminie wskazanym na stronie www.wysłuchaniepubliczne.pl e-mail z potwierdzeniem udziału lub z informacją, że z powodu zbyt dużej liczby chętnych względem pomieszczenia, w którym odbywa się wysłuchanie, nie mogą w nim uczestniczyć osobiście.

  IV. Przebieg Obywatelskiego wysłuchania publicznego

  18. Wysłuchanie prowadzone jest przez co najmniej jednego moderatora, który czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu, a w szczególności: prowadzi listę mówców, udziela głosu, kontroluje czas wypowiedzi.
   

  19. Wysłuchanie ma następujący przebieg:

  a. wprowadzenie do wysłuchania – przedstawiciel/przedstawiciele organizatora lub organizatorów,

  b. prezentacja projektu aktu prawnego lub decyzji, o którym mowa w punkcie 1– przedstawiciel/przedstawiciele wnioskodawców, projektodawcy lub sprawozdawców (o ile przyjęli zaproszenie),

  c. wystąpienia aktywnych uczestników wysłuchania – osób, o których mowa w punktach 9 i 10,

  d. zamknięcie wysłuchania – przedstawiciel/przedstawiciele organizatora lub organizatorów.
   

  20. Wystąpienia aktywnych uczestników wysłuchania odbywają się w następującej kolejności:

  a. osoby prawne lub osoby fizyczne, o których mowa w punkcie 10,

  b. osoby prawne zaproszone do udziału w wysłuchaniu na podstawie zgłoszeń, o których mowa w punkcie 9b,

  c. osoby fizyczne zaproszone do udziału w wysłuchaniu na podstawie zgłoszeń, o których mowa w punkcie 9a.
   

  21. Kolejność wypowiedzi w poszczególnych grupach ustalana jest w następujący sposób:

  a. w grupie, o której mowa w punkcie 10 - w kolejności alfabetycznej nazw instytucji, które wezmą udział w wysłuchaniu,

  b. w grupie, o której mowa w punkcie 9b - w drodze losowania bezpośrednio przed rozpoczęciem wysłuchania spośród osób obecnych w tym momencie, a w przypadku przybycia przedstawiciela danej osoby prawnej już po rozpoczęciu wysłuchania – dodatkowo w jego trakcie,

  c. w grupie, o której mowa w punkcie 9a - w drodze losowania bezpośrednio przed rozpoczęciem wysłuchania spośród osób obecnych w tym momencie, a w przypadku przybycia danej osoby fizyczną już po rozpoczęciu wysłuchania – dodatkowo w jego trakcie.
   

  22. Moderator wysłuchania udziela głosu według ustalonej w powyższy sposób kolejności wypowiedzi.
   

  23. Po udzieleniu głosu przez moderatora, uczestnik udaje się do wskazanego przez moderatora mikrofonu. Swoją wypowiedź rozpoczyna od podania imienia i nazwiska, a w przypadku uczestników reprezentujących osoby prawne – również nazwy danej osoby prawnej.
   

  24. Każdy uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z zabierania głosu.
   

  25. Uczestnicy nie mogą prowadzić polemiki z wypowiedziami innych uczestników ani poruszać kwestii wykraczających poza zagadnienia ściśle stanowiące przedmiot wysłuchania.
   

  26. W trakcie wysłuchania osoby, o których mowa w punktach 8b, 8c, 8d 8e i 8f, nie komentują i nie odnoszą się do wygłoszonych podczas wysłuchania opinii.
   

  27. Każdy aktywny uczestnik wysłuchania z grona osób prawnych lub osób fizycznych, o których mowa w punkcie 10, ma do dyspozycji minimum 5 minut na przedstawienie swojej opinii. Maksymalny czas wypowiedzi (nie dłuższy niż 10 minut) ustalany jest przez organizatorów w przeddzień wysłuchania, w zależności od ilości podmiotów, które zgłosiły chęć wypowiedzi. Czas ten upubliczniany jest na stronie www.wysluchanieobywatelskie.pl i komunikowany przez organizatorów przed rozpoczęciem wysłuchania.
   

  28. Każdy z pozostałych aktywnych uczestników wysłuchania, o których mowa w punktach 9a i 9b, ma do dyspozycji minimum 3 minuty na przedstawienie swojej opinii. Maksymalny czas wypowiedzi (nie dłuższy niż 10 minut) ustalany jest przez organizatorów w przeddzień wysłuchania, w zależności od ilości podmiotów, które zgłosiły chęć wypowiedzi. Czas ten upubliczniany jest na stronie www.wysluchanieobywatelskie.pl i komunikowany przez organizatorów przed rozpoczęciem wysłuchania.
   

  29. Każdy uczestnik ma prawo wystąpić jeden raz podczas wysłuchania. Jeśli po wystąpieniach wszystkich uczestników zapisanych na listę mówców pozostanie czas, moderator może zarządzić drugą turę wystąpień, określając maksymalny czas wypowiedzi nie dłuższy niż 3 minuty dla każdego z uczestników.
   

  30. Wypowiedzi w drugiej turze mogą mieć tylko charakter uzupełniający do własnych wypowiedzi wygłaszanych w pierwszej turze.
   

  31. Moderator ma prawo przerwać wypowiedź lub w skrajnych przypadkach odebrać głos, jeżeli mówca nie mówi na temat, który jest przedmiotem wysłuchania, prowadzi polemikę z innymi uczestnikami, wygłasza nieuprawnione sądy wartościujące, posługuje się argumentami ad personam, narusza zasady współżycia społecznego lub nie przestrzega regulaminu wysłuchania. Przyczyną odebrania głosu nie może być w żadnym wypadku to, czy występujący popierają czy krytykują proponowane rozwiązania, będące przedmiotem wysłuchania.
   

  32. Moderator kontroluje czas wypowiedzi informując mówców o upływającym czasie i ostatecznie jego wyczerpaniu.
   

  33. Aby usprawnić przebieg wysłuchania organizatorzy w widocznym miejscu ustawiają planszę lub ekran informujący osoby zabierające głos i pozostałych uczestników o upływie czasu.
   

  34. Uczestnicy, którzy nie zdążą wypowiedzieć się w przedmiotowej sprawie bądź wypowiedzą się w sposób niepełny, mają prawo złożyć w formie pisemnej swoje opinie tuż po zakończeniu wysłuchania lub przekazać je do organizatora (lub organizatorów) w ciągu 2 dni po wysłuchaniu przesyłając je na adres: kontakt@wysluchanieobywatelskie.pl.
   

  35. Organizator (lub organizatorzy) udostępnią na potrzeby uczestników sprzęt umożliwiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach prezentację slajdów w trakcie wypowiedzi. Ich wykorzystanie jest możliwe tylko pod warunkiem, że:

  a. odpowiadają one ogólnie przyjętym formatom prezentacji,

  b. liczba slajdów nie przekroczy 3,

  c. odpowiedni plik zostanie przekazany organizatorom dla sprawdzenia technicznych możliwości jego użycia z odpowiednim wyprzedzeniem na wskazany przez organizatora (lub organizatorów) na adres kontakt@wysluchanieobywatelskie.pl,

  d. prezentujący (uczestnik wysłuchania) bierze na siebie odpowiedzialność za kwestie dotyczące praw do upublicznienia treści zawartych w prezentacji (np. praw autorskich).

  V. Podsumowanie Obywatelskiego wysłuchania publicznego

  36. W okresie do 10 dni roboczych organizator (lub organizatorzy) upublicznia na stronie internetowej www.wysluchanieobywatelskie.pl podsumowanie Obywatelskiego wysłuchania publicznego oraz w miarę możliwości ogłasza tę informację za pośrednictwem dostępnych środków masowego przekazu.
   

  37. Podsumowanie, o którym mowa w punkcie 36, zawiera:

  a. podstawowe informacje o przebiegu wysłuchania,

  b. listę uczestników wyrażających swoją opinię w trakcie wysłuchania,

  c. zapis wszystkich merytorycznych wypowiedzi sformułowanych w trakcie wysłuchania,

  d. opinie lub opracowania złożone w formie pisemnej, o których mowa w punkcie 34.

  VI. Jawność Obywatelskiego wysłuchania publicznego

  38. Upublicznieniu na stronie www.wysluchanieobywatelskie.pl podlegają:

  a. wszystkie wypowiedzi aktywnych uczestników wysłuchania,

  b. lista osób fizycznych lub prawnych, które zgłosiły chęć aktywnego uczestnictwa w wysłuchaniu, o których mowa w punkcie 9,

  c. lista osób fizycznych lub prawnych, o których mowa w punkcie 10,

  d. w przypadku zbyt dużej liczby chętnych - ostateczna lista uczestników, którzy dostali od organizatora (lub organizatorów) potwierdzenie uczestnictwa,

  e. podsumowanie Obywatelskiego wysłuchania publicznego wraz z ewentualnymi opiniami lub opracowaniami, o których mowa w punkcie 34.

 • Organizatorzy

  Uniwersytet Warszawski

   

   

   

   

  Fundacja Panoptykon

  Fundacja powstała w kwietniu 2009 r. z inicjatywy grupy społecznie zaangażowanych prawników. Jej celem jest działanie na rzecz wolności i ochrony praw człowieka w społeczeństwie nadzorowanym. Swoje cele statutowe realizuje prowadząc działania strażnicze, badawcze i edukacyjne w obszarach związanych nadzorem i wynikającymi z niego zagrożeniami. Monitoruje także działania instytucji publicznych i rynkowych, które tworzą systemy nadzoru bądź z nich korzystają, a także przygotowuje ekspertyzy i opinie dotyczące projektowanych zmian w prawie związanych z kwestiami bezpieczeństwa i nadzoru.

  Więcej informacji: http://panoptykon.org

  Helsińska Fundacja Praw Człowieka

  Organizacja utworzona w 1989 roku przez członków Komitetu Helsińskiego w Polsce. Jej misją jest rozwijanie kultury wolności i praw człowieka w kraju i za granicą. Od 2007 r. ma status konsultatywny przy Radzie Społeczno-Gospodarczej ONZ (ECOSOC). Prowadzi m.in. programy prawne, w ramach których prowadzona jest litygacja strategiczna, świadczona bezpłatna pomoc prawna dla obywateli polskich, uchodźców i osób należących do mniejszości narodowych, a także monitorowany proces tworzenia prawa i prace instytucji publicznych, oraz programy edukacyjne z obszaru praw człowieka.

  Więcej informacji: www.hfhr.pl

  Fundacja ePaństwo

  Fundacja ePaństwo działa na rzecz rozwoju demokracji, otwartej i przejrzystej władzy oraz zaangażowania obywatelskiego. Wykorzystując moc Internetu i nowe technologie otwiera różne zasoby danych publicznych i bezpłatnie udostępniamy je obywatelom. Daje obywatelom wiedzę i narzędzia do ulepszania swojego państwa.

  Więcej informacji: http://epf.org.pl/pl/

  Amnesty International Polska

  Sekcja polska ogólnoświatowego ruchu ludzi działających na rzecz praw człowieka. W ramach swoich działań bada, dokumentuje i publikuje raporty o przypadkach naruszeń praw człowieka na całym świecie, a także podejmuje praktyczne inicjatywy w celu powstrzymania naruszeń praw człowieka oraz pomocy ich ofiarom. Realizuje działania rzecznicze, kampanie i programy edukacyjne.
  Więcej informacji: www.amnesty.org.pl

  Instytucje wspomagające

  Organizację Obywatelskiego wysłuchania publicznego wspierają merytorycznie:

  Fundacja im. Stefana Batorego

  W ramach programu Odpowiedzialne Państwo działa na rzecz zwiększenia przejrzystości i rzetelności w życiu publicznym oraz promocji idei otwartych i odpowiedzialnych rządów. Skupia się na działaniach zmierzających do zapewnienia przejrzystości procesu legislacyjnego i otworzenia go na głos obywateli. Monitoruje i analizuje procesy i wydarzenia, które wpływają na rzetelność życia publicznego. Przedstawia propozycje i rekomendacje zmierzające do poprawy standardów życia publicznego i ograniczania korupcji. Prowadzi też działania mające na celu wypracowywanie, upowszechnienie i wdrożenie rozwiązań realizujących idee dobrego rządzenia i odpowiedzialnego państwa.
   

  Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"

  Od 2010 r. prowadzi program Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej, w ramach którego wspiera przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych, aktywistów społecznych, urzędników szczebla centralnego w prowadzeniu różnego rodzaju procesów partycypacyjnych. Prowadzi portal www.partycypacjaobywatelska.pl oraz organizuje szkolenia i seminaria dotyczące różnych aspektów partycypacji. Działa także na rzecz rozwiązań o charakterze systemowym przedstawiając propozycje dotyczące działań służących podnoszeniu jakości konsultacji publicznych na szczeblu centralnym (m.in. angażowała się w wypracowanie tzw. 7 zasad konsultacji).

 • Wyniki ewaluacji Obywatelskiego wysłuchania publicznego

  Obywatelskie wysłuchanie publiczne zorganizowaliśmy po raz drugi, ale ze względu na duże tempo prac w Parlamencie i my na przygotowania mieliśmy dość mało czasu. Chcieliśmy jednak dowiedzieć się, co o samym wydarzeniu myślą jego uczestnicy - zarówno zabierający głos, jak ci, którzy brali udział jako obserwatorzy. Byliśmy ciekawi kim są, jak oceniają formę spotkania, sposób organizacji i w końcu czy było ono dla nich wartościowe.

  Ewaluację przeprowadziliśmy metodą kuponu ewaluacyjnego. Łącznie odpowiedzi udzieliło 49 osób.

  Kupon wolontaryjnie przygotowała i podsumowała wyniki Ewa Stokłuska.

   

  Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

   

 • Polityka prywatności

  Niniejsza Polityka prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Użytkowników, korzystających ze strony internetowej znajdującej się pod adresem www.wysluchanieobywatelskie.pl, zwanej dalej „Stroną”. Brak akceptacji niniejszej Polityki prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze Strony.

  Administratorem danych osobowych użytkowników jest Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia”, Pl. Zamkowy 10, 00-277 Warszawa, NIP: 701-017-01-50; KRS: 0000324413, zwana dalej „Fundacją”

  Gromadzone dane i zasady ich wykorzystywania

  Wszelkie gromadzone przez nas dane są zbierane wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprawnego zarządzania Stroną i są wykorzystywane tylko i wyłącznie w tym celu.

  Dane pochodzące z ankiet umieszczanych na Stronie są gromadzone i analizowane wyłącznie po to, aby badać zjawiska związane z tematyką naszej działalności i tym samym – realizować cele statutowe Fundacji oraz dbać o merytoryczną zawartość strony. W przypadku działań prowadzonych przez Fundację, które wymagają od uczestników rejestracji, zakres przetwarzanych danych określony jest w regulaminie danego wydarzenia. Uczestnikowi zawsze przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia. Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasz serwis. Użytkownicy mogą korzystać z naszej strony anonimowo.

  Do zbieranych przez nas danych osobowych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Fundacji oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Strony, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa. Nie przekazujemy żadnych gromadzonych danych innym podmiotom, nie udostępniamy ich nikomu, chyba że z takim żądaniem zwrócą się do nas uprawnione instytucje na podstawie odpowiednich przepisów (np. w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa).

  Nasza polityka w odniesieniu do plików cookie

  Strona wykorzystuje pliki tekstowe, czyli tzw. cookies (ciasteczka). Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać Stronę do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb użytkowników. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania ze Strony.

  Pliki cookie nie są przez nas wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych identyfikujących użytkowników naszego serwisu ani śledzenia ich nawigacji.

  Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookie do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji, nawigacja na Stronie będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

  Zakres i zmiana Polityki prywatności naszej strony

  Zasady ochrony prywatności przedstawione w tej Polityce prywatności dotyczą jedynie serwisów znajdujących się w domenie www.wysluchanieobywatelskie.pl. Nie odpowiadamy za politykę prywatności stron internetowych innych instytucji, do których linki znajdują się na naszej stronie.

  Zastrzegamy sobie ponadto prawo do zmiany powyższej Polityki prywatności w dowolnym terminie poprzez opublikowanie jej nowej wersji na naszej stronie internetowej. O zmianach będziemy informowali naszych użytkowników w widoczny sposób. Korzystanie przez użytkownika ze strony po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji.

  Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki prywatności w ostatniej wersji:
  23 maja 2016 r.

  Kontakt

  W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt na adres: kontakt@wysluchanieobywatelskie.pl.